logo

Menü

Kann ech de Menü op mengem Website selwer änneren?

Kee Problem, dat geet am School Web Manager ënner "Web > Menü". Hei kanns de Menüpunkten ëmbenennen, bäimaache, läschen, réckelen oder nei verlinken.

Kann ech eng zweet Rei a mäi Menü maachen?

Dat kanns de pro Haaptpunkt am Menü entscheeden. Soubals de am Ënnermenu ("Submenu", also déi zweet Rei) eng éischt Säit bäigesat hues, gëtt en ugewisen (wéi uewen op dëser Säit).

Kann ech hei och direkt eng nei Säit bäimaachen?

Wanns de en neie Menüpunkt bäimechs da gëtt automatesch eng nei Säi opgemaach (an och an dengem Säitebaam direkt richteg agesat). Alternativ kanns de awer och eng Säit auswielen, déi schon existéiert.

©2022 oli.lu Demo Website • Terms of usePrivacy policyCookie SettingsContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
oli.lu School Web Manager Logo